Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN (Laatst bijgewerkt november 2022)

Deze website en/of haar mobiele sites en applicaties (de "Site") zijn eigendom van en worden beheerd door 9uppa Limited (het "Bedrijf"). Deze Gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van deze Site. Elke aankoop van producten of diensten die beschikbaar zijn via deze Site wordt beheerst door de Algemene Voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") op de relevante website van het Bedrijf, welke hierbij door verwijzing worden opgenomen. Bovendien wordt uw gebruik van deze Site beheerst door de Privacyverklaring, die hierbij door verwijzing wordt opgenomen.

Gedurende de hele Site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar het Bedrijf. Het Bedrijf biedt deze Site, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze Site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden. Uw voortgezet gebruik van deze Site betekent dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van deze Site.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG, SAMEN MET DE PRIVACYVERKLARING EN ANDERE BELEIDEN OF OVEREENKOMSTEN DIE IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDEN GENOEMD, VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, DE ARBITRAGEOVEREENKOMST EN VRIJWARING VAN COLLECTIEVE ACTIES BESCHREVEN IN DE SECTIE GESCHILLENRESOLUTIE HIERONDER.

Gegevensintegriteit

U verklaart dat alle informatie, gegevens en andere materialen die u op deze Site of aan het Bedrijf via andere middelen verstrekt, waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn. U bent verantwoordelijk voor het bijwerken en corrigeren van de informatie die u op deze Site heeft verstrekt, indien van toepassing.

Privacyverklaring

Een kopie van de Privacyverklaring die van toepassing is op de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking en andere verwerking van persoonlijke informatie op deze Site, is te vinden op http://www.9uppa.com. U stemt in met het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonlijke informatie die we over u verkrijgen (hetzij via deze Site, per e-mail, telefoon of op een andere manier) in overeenstemming met de voorwaarden van de Privacyverklaring.

Licentie en Toegang tot de Site

Alle inhoud beschikbaar via deze Site (inclusief, zonder beperking, tekst, ontwerp, grafische afbeeldingen, logo's, iconen, afbeeldingen, audioclips, downloads, interfaces, code en software, evenals de selectie en rangschikking daarvan) is het exclusieve eigendom van en wordt beheerd door het Bedrijf, zijn licentiegevers of zijn contentproviders, en is beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere toepasselijke wetten.

Het Bedrijf verleent u een beperkte licentie om toegang te krijgen tot en persoonlijk gebruik te maken van deze Site. Tenzij anders aangegeven, mag u de inhoud beschikbaar op deze Site toegang krijgen, kopiëren, downloaden en afdrukken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u geen auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsaanduidingen die in de inhoud verschijnen, wijzigt of verwijdert. Het Bedrijf of zijn licentiegevers of contentproviders behouden volledige en volledige titel op de inhoud die beschikbaar is op de Site, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, en bieden deze inhoud aan u onder een licentie die te allen tijde kan worden ingetrokken naar eigen goeddunken van het Bedrijf. Het Bedrijf verbiedt strikt elk ander gebruik van enige inhoud beschikbaar via de Site, inclusief maar niet beperkt tot:

 • elke download, kopie of ander gebruik van de inhoud of de Site voor doeleinden die concurreren met het Bedrijf of ten voordele van een andere leverancier of derde partij;
 • elke caching, ongeautoriseerde linking naar de Site of het framen van enige inhoud die beschikbaar is op de Site;
 • elke wijziging, verspreiding, overdracht, prestatie, uitzending, publicatie, uploaden, licentiëring, reverse engineering, overdracht of verkoop van, of het creëren van afgeleide werken van, enige inhoud, producten of diensten die zijn verkregen van de Site die u niet heeft recht om beschikbaar te maken (zoals het intellectuele eigendom van een andere partij);
 • elke upload, posting of verzending van materiaal dat softwarevirussen bevat of enige andere computercodes, bestanden of programma's die bedoeld zijn om de functionaliteit van een computer te onderbreken, vernietigen of beperken;
 • het gebruik van hardware of software die bedoeld is om heimelijk informatie te onderscheppen of anderszins te verkrijgen van de Site (inclusief, maar niet beperkt tot het gebruik van 'scraping' of andere datamining-technieken, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractietools); of
 • Elke actie die een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur van het bedrijf oplegt, of schade veroorzaakt of interfereert met het correct functioneren van onze infrastructuur (naar het eigen oordeel van het bedrijf).

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot de website, en deze toegang kan gepaard gaan met kosten van derden (zoals kosten voor internetdiensten of belkosten). Bovendien moet u alle benodigde apparatuur verstrekken en verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen ervan om toegang te krijgen tot de website. U mag geen maatregelen omzeilen die zijn genomen om toegang tot deze website te voorkomen of te beperken. Elke ongeoorloofde toegang tot de website door u (inclusief toegang of gebruik op welke manier dan ook met betrekking tot een account dat u mogelijk op de website heeft aangemaakt of elk apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website) zal de toestemming of licentie die door het bedrijf aan u is verleend beëindigen.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de registratie van een persoon voor deze website te weigeren of te annuleren, een persoon van deze website te verwijderen en een persoon te verbieden deze website om welke reden dan ook te gebruiken, en om op elk moment en zonder kennisgeving uw toegang tot de website te beperken of te beëindigen. Het bedrijf geeft geen garantie en doet geen verklaring dat uw gebruik van de beschikbare inhoud op deze website geen inbreuk zal maken op rechten van derden die niet aan het bedrijf zijn verbonden. Het beëindigen van uw toegang of gebruik zal geen afstand doen van of invloed hebben op enig ander recht of rechtsmiddel waarop het bedrijf gerechtigd kan zijn, naar het recht of in billijkheid.

Content You Submit

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u via de Site indient, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en auteursrechten van dergelijke inhoud. Je mag via deze Site geen inhoud uploaden, distribueren of anderszins publiceren die vertrouwelijk, eigendomsrechtelijk, inbreukmakend op privacy- of publicatierechten, inbreukmakend op intellectuele eigendomsrechten, onwettig, schadelijk, bedreigend, vals, frauduleus, lasterlijk, obsceen, vulgair, godslasterlijk, beledigend, intimiderend, haatdragend, racistisch, beledigend, beledigend, haatdragend, racistisch, beledigend of beledigend is, beledigend, intimiderend, haatdragend, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk, inclusief maar niet beperkt tot inhoud die aanzet tot gedrag dat een strafbaar feit zou vormen, de rechten van een partij schendt of anderszins aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met toepasselijke wetgeving.

Je mag geen vals e-mailadres of andere identificerende informatie gebruiken, je voordoen als een persoon of entiteit of op een andere manier misleidend zijn met betrekking tot de oorsprong van inhoud.

Met betrekking tot alle inhoud die u indient, plaatst, uploadt, publiceert of anderszins beschikbaar maakt via de Site (met uitzondering van persoonlijke informatie, die wordt behandeld in overeenstemming met de Privacykennisgeving, verleent u het Bedrijf een eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-afbreekbare, wereldwijde, overdraagbare, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om dergelijke inhoud of een deel van dergelijke inhoud te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden, in het openbaar weer te geven, te wijzigen, afgeleide werken te maken en in sublicentie te geven, in welke media dan ook. Dergelijke inhoud zal niet als vertrouwelijk worden behandeld. U verklaart hierbij, garandeert en komt overeen dat: (i) alle door u geleverde inhoud niets bevat (inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, muziek of video) waarop u niet het volledige recht hebt om een dergelijke licentie aan het Bedrijf te verlenen; en (ii) het Bedrijf vrij is om zijn rechten op uw inhoud uit te oefenen en/of deze te implementeren als het dat wenst, zonder toestemming of licentie van derden te verkrijgen en zonder verwijzing naar u of enige andere persoon.

Links

Deze Site kan links bevatten naar andere websites of bronnen die worden beheerd door derden die niet aan de Onderneming zijn gelieerd. Deze links worden aangeboden voor uw gemak en als een extra toegangsweg tot de informatie die deze links bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. Het opnemen van links naar andere sites of bronnen mag niet worden gezien als een goedkeuring van de inhoud van gelinkte sites of bronnen. Er kunnen andere voorwaarden en een ander privacybeleid van toepassing zijn op uw gebruik van gekoppelde sites of bronnen. Het bedrijf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor schade, verlies of aansprakelijkheid veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke gekoppelde sites of bronnen.

DISCLAIMERS

TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS IS BEPAALD IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF DE SERVICE- OF INKOOPVOORWAARDEN, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, GEEFT HET BEDRIJF GEEN VERKLARINGEN, OVEREENKOMSTEN OF GARANTIES EN BIEDT HET GEEN ANDERE VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT WELKE AANGELEGENHEID DAN OOK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL, OF NIET-INBREUK OP ENIGE INHOUD OP DE SITES, OF ENIGE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA DE SITES VAN HET BEDRIJF WORDEN GEKOCHT, EVENALS GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE GANG VAN ZAKEN.

UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. DE SITE EN DE MATERIALEN, INFORMATIE, DIENSTEN EN PRODUCTEN OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM UW TOEGANG TOT DE SITE OF EEN FUNCTIE OF DEEL DAARVAN OP ELK GEWENST MOMENT TE BEPERKEN OF TE BEËINDIGEN. HET BEDRIJF WIJST ALLE GARANTIES VAN DE HAND DAT DE TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; DAT DE SITE VEILIG ZAL ZIJN; DAT DE SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAAKT VIRUSVRIJ ZAL ZIJN; OF DAT DE INFORMATIE OP DE SITE JUIST, NAUWKEURIG, ADEQUAAT, NUTTIG, TIJDIG, BETROUWBAAR OF ANDERSZINS VOLLEDIG ZAL ZIJN. ALS U INHOUD VAN DEZE SITE DOWNLOADT, DOET U DIT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE INHOUD. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE DOOR U VERKREGEN VAN DE SITE CREËERT ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK.

IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAT DE WET DE AFWIJZING VAN GARANTIES MOGELIJK NIET TOE, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE AFWIJZING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT U DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDT VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE, UW COMMUNICATIE MET DERDEN EN DE AANKOOP EN HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE VIA DE BEDRIJFSSITES BESCHIKBAAR ZIJN. U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT ALLE INFORMATIE DIE U VERZENDT OF ONTVANGT TIJDENS UW GEBRUIK VAN DE SITE MOGELIJK NIET VEILIG IS EN DOOR ONBEVOEGDEN KAN WORDEN ONDERSCHEPT. U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE VOOR UW EIGEN RISICO IS EN DAT DE SITE U GRATIS TER BESCHIKKING WORDT GESTELD. ALS ZODANIG ERKENNEND, ERKENT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, WETGEVING TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT), NOCH HET BEDRIJF, NOCH HAAR LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF EXTERNE CONTENT PROVIDERS (DE "BEDRIJFSPARTIJEN") AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, EXEMPLAIRE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET (1) DEZE SITE, OF ENIGE ANDERE SITE OF BRON WAARTOE U TOEGANG HEBT VIA EEN KOPPELING OP DEZE SITE; (2) ENIGE ACTIE DIE WIJ ONDERNEMEN OF NALATEN TE ONDERNEMEN ALS GEVOLG VAN COMMUNICATIE DIE U NAAR ONS VERZENDT; (3) ALLE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD OF GEKOCHT VIA DE BEDRIJFSSITES, INCLUSIEF SCHADE OF LETSEL ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE PRODUCTEN OF DIENSTEN (INCLUSIEF PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID); (4) VERTRAGING OF ONVERMOGEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN OF INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN WAARVOOR WORDT GEADVERTEERD OP OF DIE ZIJN VERKREGEN VIA DE SITE; (5) DE WIJZIGING, VERWIJDERING OF SCHRAPPING VAN INHOUD DIE IS INGEDIEND OF GEPLAATST OP DE SITE; OF (6) ELK GEBRUIK VAN DE SITE, ONGEACHT OF DIT IS GEBASEERD OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS DE BEDRIJFSPARTIJEN ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER OM DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID TE BEOORDELEN VAN EEN MENING, ADVIES OF ANDERE INHOUD DIE BESCHIKBAAR IS VIA DE SITE, OF VERKREGEN IS VIA EEN GEKOPPELDE SITE OF BRON. DEZE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS, ZONDER BEPERKING, VAN TOEPASSING OP SCHADE OF LETSEL VOORTVLOEIEND UIT WANPRESTATIES, FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, SCHRAPPINGEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF VERZENDING, COMPUTERVIRUSSEN, BESTANDSCORRUPTIE, COMMUNICATIELIJNSTORINGEN, NETWERK- OF SYSTEEMUITVAL, WINSTDERVING DOOR U, OF DIEFSTAL, VERNIETIGING, ONBEVOEGDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN, VERLIES OF GEBRUIK VAN EEN RECORD OF GEGEVENS, EN ENIG ANDER MATERIEEL OF IMMATERIEEL VERLIES. U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NOCH HET BEDRIJF, NOCH ZIJN LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF EXTERNE INHOUDLEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR LASTERLIJK, AANSTOOTGEVEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN EEN GEBRUIKER VAN DE SITE. UW VERHAAL VOOR EEN VAN DE BOVENSTAANDE CLAIMS OF EEN GESCHIL MET HET BEDRIJF IS OM UW GEBRUIK VAN DE SITE TE STAKEN.

U EN HET BEDRIJF KOMEN OVEREEN DAT ELKE RECHTSVORDERING DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE SITE BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA HET ONTSTAAN VAN DE RECHTSVORDERING MOET WORDEN INGESTELD, ANDERS IS DE RECHTSVORDERING VOORGOED VERJAARD.  OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN GEEN BEPERKINGEN TOESTAAN MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING GEHEEL OF GEDEELTELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

Schadeloosstellingen

U EN HET BEDRIJF KOMEN OVEREEN DAT ELKE RECHTSVORDERING DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE SITE BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA HET ONTSTAAN VAN DE RECHTSVORDERING MOET WORDEN INGESTELD, ANDERS IS DE RECHTSVORDERING VOORGOED VERJAARD.  OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN GEEN BEPERKINGEN TOESTAAN MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING GEHEEL OF GEDEELTELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

Elektronische communicatie

Wanneer u de Site gebruikt of e-mails stuurt naar de Onderneming, communiceert u elektronisch met de Onderneming. U geeft toestemming voor het elektronisch ontvangen van berichten met betrekking tot uw gebruik van deze Site. De Vennootschap communiceert met u via e-mail of door kennisgevingen op deze Site te plaatsen. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die elektronisch aan u worden verstrekt, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. Alle kennisgevingen van het Bedrijf die bedoeld zijn om door een klant te worden ontvangen, worden geacht te zijn afgeleverd en van kracht te zijn wanneer ze worden verzonden naar het e-mailadres dat u op een van de Bedrijfssites opgeeft.

Plaatsingen

De Site kan gebruikers de mogelijkheid bieden om berichten op de Site te plaatsen. De Vennootschap is niet verplicht om inhoud (inclusief berichten) te controleren die door gebruikers op de Site wordt geplaatst of via de Site wordt verzonden en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke inhoud. De Vennootschap mag naar eigen goeddunken dergelijke inhoud controleren, niet plaatsen of verwijderen.

Handelsmerken en auteursrechten

De handelsmerken, logo's en dienstmerken ("Merken") die op de Site worden weergegeven, zijn eigendom van de Onderneming of haar licentiegevers of content providers, of andere partijen. Het is gebruikers of partijen die namens hen handelen verboden Merken te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik als metatags op andere pagina's of sites, zonder schriftelijke toestemming van de Onderneming of de derde partij die eigenaar is van de Merken. U mag geen frames gebruiken of framingtechnieken of -technologie gebruiken om inhoud op de Site in te sluiten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Verder mag u geen inhoud van de Site gebruiken in metatags of andere "verborgen tekst" technieken of technologieën zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Alle inhoud (met inbegrip van eventuele softwareprogramma's) die beschikbaar is op of via de Site wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere toepasselijke wetten.

Claims van inbreuk op intellectueel eigendom

Het bedrijf respecteert het intellectuele eigendom van anderen en we vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. U wordt hierbij geïnformeerd dat het bedrijf een beleid heeft aangenomen en redelijkerwijs heeft geïmplementeerd dat voorziet in de beëindiging in gepaste omstandigheden van websitegebruikers die herhaaldelijk auteursrechten schenden. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een schending van het auteursrecht inhoudt, of dat uw intellectuele eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, kunt u de Copyright Agent van het bedrijf de volgende informatie verstrekken (om effectief te zijn moet de kennisgeving schriftelijk worden gedaan en aan onze Copyright Agent worden verstrekt):

 • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht;
 • a description of the copyrighted work or other intellectual property that you claim has been infringed, or, if multiple copyrighted works at a single online site are covered by a single notification, a representative list of such works at that site;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden gedekt door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;
 • uw adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres;
 • een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
 • een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom op te treden.

De vertegenwoordiger van het bedrijf voor kennisgeving van claims inzake inbreuk op auteursrechten of ander intellectueel eigendom kan als volgt worden bereikt:

Per e-mail:

Copyright Agent

c/o 9uppa Limited, Legal Department

legal@9uppa.com

Het Bedrijf kan deze contactgegevens van tijd tot tijd bijwerken zonder u daarvan op de hoogte te stellen. We zullen de huidige contactgegevens op deze Site publiceren.

Overleven van voorwaarden na beëindiging van overeenkomst

Niettegenstaande andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of andersluidende algemene rechtsbeginselen, blijft elke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden die voortdurende verplichtingen oplegt of overweegt aan een partij ook na afloop of beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht.

Overmacht

Het bedrijf is vrijgesteld van prestaties onder deze gebruiksvoorwaarden of de inkoopvoorwaarden, voor zover het geheel of gedeeltelijk verhinderd of vertraagd is om te presteren als gevolg van een gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen veroorzaakt door of als gevolg van van (1) weersomstandigheden of andere elementen van de natuur of natuurrampen, (2) oorlogsdaden, terroristische aanslagen, opstanden, rellen, burgerlijke ongeregeldheden of rebellie, (3) quarantaines of embargo's, (4) werkstakingen, of (5) andere oorzaken buiten de redelijke controle van het Bedrijf.

Risico op verlies

De artikelen die via de Site worden gekocht, worden verzonden door een externe vervoerder op grond van een verzendcontract. Als gevolg hiervan gaan het risico van verlies en de eigendomstitel van dergelijke artikelen op u over bij onze levering aan de vervoerder.

Geschillenbeslechting

Door de Site op enigerlei wijze te gebruiken, stemt u er onvoorwaardelijk mee in en gaat u ermee akkoord dat: (i) elk geschil, controverse, verschil of claim voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst, met inbegrip van het bestaan, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de schending of de beëindiging ervan of elk geschil met betrekking tot niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, zal worden verwezen naar en uiteindelijk worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het UNCITRAL-arbitragereglement dat van kracht is op het moment dat de kennisgeving van arbitrage wordt ingediend; (ii) het recht van deze arbitrageclausule is het recht van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China ("Hongkong"); (iii) de plaats van arbitrage is Hongkong; (iv) het aantal scheidsrechters is één, die worden aangesteld door Hongkong International Arbitration Centre; en (v) de arbitrageprocedure wordt gevoerd in het Engels.

Algemeen

Als een van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden of de Inkoopvoorwaarden als ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt beschouwd, komen de partijen overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals weergegeven in de bepaling en de niet-afdwingbare voorwaarde wordt als scheidbaar beschouwd en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of de Inkoopvoorwaarden. Sectiekoppen zijn alleen voor referentiedoeleinden en beperken de reikwijdte of reikwijdte van een dergelijke sectie niet. Deze gebruiksvoorwaarden of de aankoopvoorwaarden en de relatie tussen u en het bedrijf worden beheerst door de wetten van Hong Kong, voor zover niet uitgesloten door of in strijd met de federale wetgeving, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Voor alle acties die niet onderworpen zijn aan arbitrage, stemmen we er allemaal mee in ons te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van een rechtbank in Hong Kong.

Indien het Bedrijf niet optreedt ten aanzien van een schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de Inkoopvoorwaarden door u of anderen, doet dit geen afstand van het recht van het Bedrijf om op te treden ten aanzien van daaropvolgende of soortgelijke schendingen. Als de inhoud van deze Site, of uw gebruik van de Site, in strijd is met de wetten van de plaats waar u zich bevindt op het moment dat u de Site opent, is de Site niet voor u bedoeld en verzoeken wij u de Site niet te gebruiken. U bent zelf verantwoordelijk om u op de hoogte te stellen van de wetten van uw rechtsgebied en deze na te leven.

Indien het Bedrijf niet optreedt ten aanzien van een schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de Inkoopvoorwaarden door u of anderen, doet dit geen afstand van het recht van het Bedrijf om op te treden ten aanzien van daaropvolgende of soortgelijke schendingen. Als de inhoud van deze Site, of uw gebruik van de Site, in strijd is met de wetten van de plaats waar u zich bevindt op het moment dat u de Site opent, is de Site niet voor u bedoeld en verzoeken wij u de Site niet te gebruiken. U bent zelf verantwoordelijk om u op de hoogte te stellen van de wetten van uw rechtsgebied en deze na te leven.

Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

U erkent en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf, naar eigen goeddunken, delen van deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment en op elke gewenste manier kan wijzigen, toevoegen of verwijderen door herziene Gebruiksvoorwaarden op de Site te plaatsen.  U mag deze Gebruiksvoorwaarden onder geen enkele omstandigheid wijzigen of aanpassen.  Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of wij wijzigingen aanbrengen in de Gebruiksvoorwaarden.  Als je deze Site blijft gebruiken na wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat je de wijzigingen accepteert.

Opdracht

U erkent en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf, naar eigen goeddunken, delen van deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment en op elke gewenste manier kan wijzigen, toevoegen of verwijderen door herziene Gebruiksvoorwaarden op de Site te plaatsen.  U mag deze Gebruiksvoorwaarden onder geen enkele omstandigheid wijzigen of aanpassen.  Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of wij wijzigingen aanbrengen in de Gebruiksvoorwaarden.  Als je deze Site blijft gebruiken na wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat je de wijzigingen accepteert.

Volledige overeenkomst en ontvankelijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Voor alle duidelijkheid: deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing voor zover toegestaan door de wet.


In sommige gevallen kunnen zowel deze Gebruiksvoorwaarden als een afzonderlijk document met aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op een dienst of product dat via deze Site wordt aangeboden ("Aanvullende voorwaarden"). Voor zover er een conflict is tussen deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele Aanvullende voorwaarden, prevaleren de Aanvullende voorwaarden, tenzij de Aanvullende voorwaarden uitdrukkelijk anders vermelden.


Een gedrukte versie van deze Gebruiksvoorwaarden is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met het gebruik van deze site in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en bijgehouden.

Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden of deze Site, kunt u contact opnemen met.